Om u en/of uw kind(eren) in te schrijven als lid van DZK, vult u per persoon een inschrijfformulier, een machtigingsformulier en een toestemmingsverklaring in. Het machtigingsformulier is voor de incasso van de maandelijkse contributie en van andere verschuldigde bedragen, zoals de startvergunning en de inschrijf- en startgelden  voor wedstrijden en overige voorkomende kosten. Als b.v. de vereniging een bus huurt om gezamenlijk naar een wedstrijd te reizen en u maakt daar gebruik van, dan wordt de daarvoor verschuldigde bijdrage automatisch geïncasseerd. Met de toestemmingsverklaring geeft u de vereniging toestemming gegevens over u en/of uw kind(eren) te verwerken. DZK verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring.

De links naar de formulieren vindt u onderaan deze pagina. 

Na invulling en eventuele ondertekening kunt u de formulieren mailen  naar de ledenadministratie: ledenadministratie@zpc-dzk.nl.

Na verwerking van de door u ingevulde formulieren, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Mocht(en) u en of uw kind(eren) na de eventueel gevolgde gratis proeftrainingen besluiten om toch geen lid te worden, dan worden de inschrijfgegevens verwijderd en worden er uiteraard geen bedragen geïncasseerd.

Voorwaarden voor het lidmaatschap

  • Bij inschrijving als lid van de vereniging wordt eenmalig € 10,– inschrijfgeld in rekening gebracht.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
  • De contributie wordt 1 keer in de maand per automatische incasso afgeschreven. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering van juni voor het komende seizoen vastgesteld. Onderaan deze pagina vindt u een link naar het contributiemodel voor het seizoen dat loopt van augustus tot en met juli. 
  • Indien de automatische incasso niet op tijd is afgegeven of om een andere reden niet lukt, dan dient u de verschuldigde bedragen zelf over te maken op rekening nummer NL25 RABO 0335 0212 12 ten name van ZPC De Zeeuwse Kust.
  • Leden van DZK worden geacht op de hoogte te zijn en zich te houden aan de bepalingen uit de Algemene voorwaarden, de Gedragscode en het Huishoudelijk reglement. Onderaan deze pagina vindt u de links naar deze documenten.

Beëindiging van het lidmaatschap

  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per e-mail bij de ledenadministratie: ledenadministratie@zpc-dzk.nl.
  • Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk door opzegging voor 1 juni of voor 1 december van enig jaar. Bij opzegging van het lidmaatschap voor 1 juni  eindigt het lidmaatschap per 30 juni, bij opzegging voor 1 december eindigt het lidmaatschap per 31 december. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is contributie verschuldigd tot en met respectievelijk 30 juni (opzegging in december tot en met mei) of 31 december (opzegging in juni tot en met november).
  • Als een kind na het afronden van het volledige Sterrenplantraject besluit te stoppen met zwemmen, dan eindigt het lidmaatschap automatisch.

Links